RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 Sri Varalakshmi 0101060010038 20-08-2015 28-11-2014 -
2 Harika SHG 0101060010039 21-08-2015 24-12-2014 -
3 Siddhi Vinayaka Swayam Sakthi Sangam 0101060020023 21-08-2015 11-09-2014 -
4 Swathi SHG 0101060030081 21-08-2015 04-10-2014 -
5 Sree Mahalakshmi SHG 0101060030084 21-08-2015 02-12-2014 -
6 Sai ram SHG 0101060040204 12-12-2015 15-10-2014 -
7 Sri Lakshmi SHG 0101060050041 - 28-11-2014 -
8 Dwaraka Sai SHG 0101060060015 21-08-2015 28-11-2014 -
9 Draksharam SHG Raiveedhi 0101060060017 - 30-12-2015 -
10 Asha SHG Raiveedhi 0101060060018 30-04-2016 04-02-2016 -
11 Sri Sri Sri Vijaya Ganapathi SHG 0101060070058 17-07-2014 02-07-2014 -
12 Sri Nava Durga SHG 0101060070060 20-08-2015 31-12-2014 -
13 SRI LAKSHMI SHG 0101060070062 12-12-2015 18-02-2015 -
14 Sri Siva Priya SHG 0101060080027 21-08-2016 28-11-2014 -
15 Sri Lakshmi Sai SHG Thummaveedhi 0101060080028 - 02-04-2015 -
16 Sri Anjaneya SHG Tummaveedhi 0101060080030 30-04-2016 12-02-2016 -
17 Sri Sai Ganesh SHG Punyapuveedhi 0101060100017 30-04-2016 04-01-2006 -
18 neelammatalli 0101060100018 - 16-12-2015 -
19 DEVI 0101060110023 20-08-2015 20-07-2014 -
20 Sri Saidarbhar Swayam Sahayaka Sangam Chepalaveedh 0101060120024 04-04-2015 01-08-2014 -
21 Sri Sairam SHG 0101060120025 21-08-2015 17-12-2014 -
22 Sri Mutyalamma SHG 0101060120027 21-09-2015 01-08-2014 -
23 sri neelammatalli 0101060120028 30-04-2016 03-03-2016 -
24 Sri vijaya Ganapathi SHG Gajulaveedhi 0101060120030 - 19-02-2016 -
25 Sree Swayam Sakthi Sangam 0101060130027 21-08-2015 05-10-2014 -
26 Sri Siva Balaji SHG 0101060130029 12-12-2015 03-03-2015 -
27 Sri Venkateswara 0101060140039 11-11-2014 19-11-2014 -
28 Sri Satya Sai SHG 0101060140041 21-08-2015 31-12-2014 -
29 Sri Vijayadurga SHG 0101060140043 30-04-2016 03-05-2016 -
30 Sri Katyani Mandaleswari SHG 0101060140045 - 04-03-2016 -
31 Sri Rajeswari SHG 0101060160071 - 11-12-2015 -
32 sri lalithadevi 0101060160072 - 29-12-2015 -
33 Sri Padmavathi SHg 0101060180016 12-12-2015 31-12-2014 -
34 Sri Sai Lakshmi SHG 0101060180017 20-08-2015 31-12-2014 -
35 SRI LALITHA SHG 0101060180024 - 01-12-2015 -
36 SRI VENKATESWARA SHG 0101060190056 21-08-2015 03-12-2014 -
37 KHUBHERA SHG 0101060190058 - 30-08-2016 -
38 SRI LALITHA SHG 0101060200055 30-04-2016 04-05-2016 -
39 SRI KAMAKSHAMMASHG 0101060200056 30-04-2016 05-05-2016 -
40 Ambedkar SHG 0101060210042 21-08-2015 11-05-2015 -
41 Sri Mutyalamma Podupu Sangam 0101060230043 12-12-2015 24-05-2014 -
42 Anand Sai SHG 0101060230044 04-04-2014 30-04-2014 -
43 Shirdi Sai SHG 0101060230045 21-08-2015 26-11-2014 -
44 Jai Durga SHG Medaraveedhi 0101060230051 30-04-2016 11-02-2016 -
45 JANIKIRAM SHG 0101060230052 13-06-2016 29-12-2015 -
46 Sri Yallammathalli SHG 0101060240043 12-12-2015 18-11-2014 -
47 Yallammathalli SHG GLKD RD 0101060240046 12-12-2015 01-01-2016 -
48 Sri Shiva Sai SHG Golkondarev rd 0101060240047 30-04-2016 02-01-2016 -
49 NAGAPRASANNA SHG 0101060240048 04-04-2015 23-04-2014 -
50 Sri Lakshmi Ganapathi SHG Golkondarev rd 0101060240049 30-04-2016 05-05-2016 -
51 Sri Ganesh Swayam Sakthi Sangam 0101060260103 12-12-2015 15-10-2014 -
52 Sri Varalakshmi 0101060260104 18-12-2015 18-12-2014 -
53 Sri Anjaneya SHG Dammalaveedhi 0101060260117 - 30-04-2015 -
54 Sri Lakshmi SHG 0101060260118 12-12-2015 19-12-2015 -
55 SRI HARSHA SHG DAMMALA VEEDHI 0101060260119 - 17-04-2015 -
56 Indira SHG Dammalaveedhi 0101060260120 12-12-2015 25-03-2015 -
57 Lalilithadevi SHG Dammalaveedhi 0101060260121 05-04-2016 25-11-2015 -
58 Sri Venkateswar S H G Gudi Veedhi 0101060270029 04-04-2015 24-07-2014 -
59 Devi SHG 0101060270030 21-08-2015 11-12-2014 -
60 Sri Surya Mahila SHG 0101060270031 12-12-2015 12-06-2015 -
61 Sri Durga Ganapathi SHG 0101060270032 21-08-2015 02-02-2015 -
62 DharaniSHG 0101060270033 21-11-2015 04-02-2015 -
63 Sri Lakshmi Narayana SHG th ward 0101060270034 09-02-2016 21-08-2015 -
64 Sri Sampathi Vinayaka SHG 0101060280069 20-08-2015 15-10-2014 -
65 Sirulapothu Raju SHG Hayathinagaram 0101060280071 30-04-2016 04-02-2016 -
66 Siva Sai SHG Haithinagaram 0101060280072 30-04-2016 05-02-2016 -
67 Jai Durga SHG Hayathinagaram 0101060280073 09-08-2016 08-01-2016 -
68 Kreesthu SHG 0101060280074 30-04-2016 13-02-2016 -
69 Sri Lakshmi SHG Hythinagaram 0101060290014 12-12-2015 12-06-2015 -
70 Sri Durga Devi Swayam Sahakara Sangam 0101060300052 12-12-2015 06-09-2014 -
71 SIVASAI MAHILA SHG 0101060300057 12-12-2015 28-02-2015 -
72 RAJASRI SHG 0101060300058 12-12-2015 09-04-2015 -
73 Venkata Sai SHG 0101060300060 13-10-2015 09-04-2015 -
74 PARAMESWARI SHG 0101060300061 21-08-2015 31-01-2015 -
75 Sri Bhavani SSS Gujarathipeta 0101060300063 12-12-2015 14-07-2016 -
76 Sri Vinayaka SHG Gujarathipeta 0101060300064 12-12-2015 23-06-2015 -
77 Sri Sai Ganesh SHG PN Colony 0101060310007 12-12-2015 18-03-2015 -
78 Sri Siddhivinayaka S H G 0101060320067 04-04-2015 09-07-2014 -
79 Sri Venkateswara SHG 0101060320068 21-08-2015 17-08-2014 -
80 Sri Veeranjaneya SHG 0101060320069 04-04-2015 21-08-2014 -
81 Sri Sivashakti SSS 0101060320070 21-08-2015 21-07-2014 -
82 Sai Krishna SHG Faulbagpeta 0101060320072 30-04-2016 12-02-2016 -
83 Sri Venkateswara Fazulbagpeta 0101060320073 30-04-2016 04-02-2016 -
84 Jhansi Mahila Podupu Sangam 0101060370333 12-12-2015 24-04-2014 -
85 Shirdi Sai SHG 0101060370334 12-12-2015 30-03-2015 -
86 Sri Lakshmi Gayatri SHG 0101060370342 30-04-2016 11-05-2016 -
87 JAGRUTHI SHG 0101060370343 21-08-2015 24-12-2014 -
88 Vinayaka SHG 0101060430022 21-08-2015 20-11-2014 -
89 Sri Durga SHG Adivarampeta 0101060430023 - 16-11-2015 -
90 Banthi SHG Chitti Veedhi 0101060470299 28-08-2015 09-10-2014 -
91 Santoshimatha Swayam Sakti Sangam 0101060510001 04-04-2015 28-08-2014 -
92 Sri Vijaya Ganapathi SHG 0101060630002 21-08-2015 26-11-2014 -
93 Shiridi Sai SHG 0101060630003 21-08-2015 24-12-2014 -
94 Peddammathalli SHG 0101060690001 21-08-2015 19-12-2014 -
95 Sri Sai Santhoshi Durga SHG 0101060690002 20-08-2016 15-04-2014 -
96 SRI SRINIVASA S H G 0101060690007 21-08-2015 13-05-2015 -
97 Sri Vijaya Ganapathi SHG Vambay Colony 0101060690011 12-12-2015 02-04-2015 -
98 SRI MUTYALAMMATHALLI SHG 0101060690013 12-12-2015 22-12-2015 -
99 swarnandra SHG 0101060730006 21-08-2015 07-01-2015 -
100 Sri Lakshmi Ganapathi Swayamsakthi Sangam 0101060800073 12-12-2015 16-04-2014 -
101 Sri Gayatri SHG 0101060800074 21-08-2015 25-11-2014 -
102 Sri Kayanitalli SHG 0101060800075 12-12-2015 16-01-2015 -
103 Sri Shiva Durga SHG 0101060800081 30-04-2016 04-05-2016 -
104 Sri Santoshi SHG 0101060850106 12-12-2015 30-12-2014 -
105 Sri Vennela SHG Dammalaveedhi Dibbalu 0101060850111 15-12-2015 14-07-2015 -
106 SAI ADITYA SHG 0101060850113 - 17-05-2016 -
107 Sri Satya Deva SHG 0101060900001 30-08-2016 27-02-2016 -
108 Sri Bhadrammathalli SHG 0101060900002 09-08-2016 08-02-2016 -
109 SRi Raghavendra S H G 0101060950002 04-04-2014 17-07-2014 -
110 Sri Kanya Kumari SHG 0101060970302 21-08-2015 28-11-2014 -
111 Sri Ramachandra SHG Punyapu Veedhi 0101060990002 21-08-2015 14-08-2014 -
112 Ayyappa SHG 0101060990003 21-08-2015 10-12-2014 -
113 Sri Sai Ganesh SHG Teppalaveedhi 0101060990005 30-04-2016 04-05-2016 -
114 Sri Nookambica SHG 0101060990006 30-04-2016 05-05-2016 -
115 Sri Siddi Vinayaka SHG 0101061010036 21-08-2015 08-01-2014 -
116 Sri Venkata Sai SHG 0101061010037 - 30-06-2016 -
117 Sri Ganapthi SHG 0101061020001 12-12-2015 19-11-2014 -

Back to Top

Apycom jQuery Menus