RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 Sri Ganesh Sangam 0400300020028 - - -
2 BHARTI MAHILA SANGAM 0400300020038 - - -
3 DEEVENA MSS 0400300020041 - - -
4 JYOTHI MSS 0400300020044 - - -
5 LAKSHMI MAHILA SWAYAM SAHAYAK SANGAM 0400300020045 - - -
6 RATNA MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300020046 - - -
7 NAKSHATRA MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300020047 - - -
8 ASHA MAHILA SWAYAM SHAYAKA SHANGHAM 0400300020048 - - -
9 Amaravathi mss 0400300020049 - - -
10 AYESHA MSS 0400300040065 - - -
11 KRANTHI MSS 0400300040067 - - -
12 NAVEENA MAHILA SWAYAM SHAYAKA SHANGHAM 0400300040071 - - -
13 JHANSI MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300040072 - - -
14 SEETHA MAHALAKSHMI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300040073 - - -
15 AKSHYA MAHILA SANGAM 0400300050030 - - -
16 JYOTHI MAHILA SANGAM 0400300050032 - - -
17 SRI VENKATA DURGA MSS 0400300100049 - - -
18 SRI GURU MSS 0400300100051 - - -
19 OME SAKTHI MSS 0400300100052 - - -
20 JAI SAI MSS 0400300100053 - - -
21 SRI RAMAKRISHNA MSS 0400300100054 - - -
22 SRI MAHALAKSHMI MSS 0400300100055 - - -
23 SARASWATHI MSS 0400300100056 - - -
24 AKHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300110049 - - -
25 KARTHIKESWARASWAYAMSAHAYAKASANGAM 0400300110050 - - -
26 CHERRY MSS 0400300110051 - - -
27 KANAKA DURGA MSS 0400300120023 - - -
28 VASAVI MSS 0400300120024 - - -
29 SAIDURGA SWAYAMSAHAYAKASANGAM 0400300130039 - - -
30 MAHALAKSHMISWAYAMSAHAYAKASANGAM 0400300130040 - - -
31 KRANTI MSS 0400300150074 - - -
32 PRABHU MSS 0400300160045 - - -
33 NEELAMMA MSS 0400300160046 - - -
34 INDIRA MSS 0400300170023 - - -
35 DEVI SAI MAHILA SANGAM 0400300190054 - - -
36 lakshmiparvathi mahila swayam shayaka sangam 0400300190056 - - -
37 SAKTHI MAHILA SANGAM 0400300190059 - - -
38 SAI DURGA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300190060 - - -
39 LAKASHMI DEVI SWAYAM SHAYAKA SHANGHAM 0400300190061 - - -
40 SHANTI SREE SWAYAM SHAYAKA SHANGHAM 0400300190062 - - -
41 SREE VINAYAKA MAHILA SWAYAM SHAYAKA SHANGHAM 0400300190063 - - -
42 DEVI VIGANESH MSS 0400300200027 - - -
43 LAKKI MAHILA SANGAM 0400300200028 - - -
44 jeeva mahila swayam shayaka shangham 0400300200029 - - -
45 VENKANNABABU MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300220011 - - -
46 SRI RAM MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300220012 - - -
47 VASUNDRA MAHILA SANGAM 0400300220014 - - -
48 BHIMESWARA MAHILA SANGAM 0400300230031 - - -
49 LAXMI DURGA MAHILA SANGAM 0400300230032 - - -
50 GANDHI MAHILA SANGAM 0400300230036 - - -
51 VARA SIDHI VINAYAKA MAHILA SAHAYAKA SANGAM 0400300230037 - - -
52 Lakshmi Durga Ganesh Mahila Sangam 0400300250011 - - -
53 MAHIMA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300250085 - - -
54 KARUNA MAHILA SANGAM 0400300250087 - - -
55 PARAVATHI PARAMESWARA MAHILA SANGAM 0400300250088 - - -
56 SRI SIRI SWAYAMSAHAYAKASANGAM 0400300250089 - - -
57 SHIRIDI SAI MAHILA SANGAM 0400300250090 - - -
58 MOTHER THERISA MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300250092 - - -
59 LALITHA DEVI MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300250094 - - -
60 SADANA MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300250095 - - -
61 SRI DURGA MAHILA SWAYAM SHAYAKA SHANGHAM 0400300250096 - - -
62 ANJALI MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300250097 - - -
63 BINDU MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300250098 - - -
64 GANESH MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300260088 - - -
65 YESAIAH DIVVANA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300260089 - - -
66 BABA MAHILA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300260090 - - -
67 SRI MAHALAKSHMI MAHILA SANGAM 0400300260093 - - -
68 DHANA LAKSHMI MAHILA SANGAM 0400300260095 - - -
69 PRIYAKA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0400300270030 - - -
70 ADHARSHA MAHILA SWAYAM SAHAYAKASANGAM 0400300270031 - - -
71 KARTHIKEYA MSS 0400300270034 - - -
72 MERI MAHILA SANGAM 0400300270035 - - -
73 ASHA MAHILA SANGAM 0400300270036 - - -
74 OME SHANTHI MSS 0400300270037 - - -
75 SRI LAKSHMI GANAPATHI MSS 0400300310062 - - -
76 ASTTA LAKASHNI SWAYAM SHAYAKA SHANGHAM 0400300310068 - - -
77 MAMMI MAHIALA SANGAM 0400300310069 - - -
78 VEERA BHADRA MAHILA SANGAM 0400300310070 - - -
79 SRI LAKSHMI PRASANNA MSS 0400300310071 - - -
80 BLESSY MAHILA SWAYAM SHAYAKA SHANGHAM 0400300310072 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus