RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 VinayakaSHG 0501700010123 - - -
2 Mahalakshmi 0501700040061 - - -
3 Vennela 0501700040062 - - -
4 KRANTHI 0501700040064 - - -
5 Vanitha SHG 0501700100056 - - -
6 Amala 0501700100060 - - -
7 Jai Hanuman SHG 0501700110040 - - -
8 Sri Vinayaka 0501700120076 - - -
9 KIRAN 0501700120081 - - -
10 Sri Rama 0501700150060 - - -
11 Saraswati Shg 0501700180090 - - -
12 Saisri SHG 0501700180091 - - -
13 Durgasri 0501700180092 - - -
14 Kanyaka Parameswari 0501700180093 - - -
15 Chamanti shg 0501700190095 - - -
16 Hani 0501700200082 - - -
17 SENTHISHG 0501709990048 - - -
18 Bharath 0501709990049 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus