RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 Sri Sai Ram 0600670010134 - - -
2 VENKATADURGASHG 0600670010137 - - -
3 Lalitha 0600670010138 - - -
4 TEJASHG 0600670010140 - - -
5 Mahalakshmi 0600670010147 - - -
6 Sai Santhoshi 0600670010149 - - -
7 Sri Chaitanya 0600670010150 - - -
8 Bhavana Sri Sai 0600670010151 - - -
9 Taraka Ratna 0600670020017 - - -
10 PUJITHASHG 0600670060012 - - -
11 Deepika 0600670060013 - - -
12 Lakshmi Sugali 0600670060016 - - -
13 Esteru 0600670060017 - - -
14 Premalatha 0600670060018 - - -
15 Ayyappa 0600670070044 - - -
16 PUJITHASHG 0600670080075 - - -
17 VASUNDARA SHG 0600670080077 - - -
18 Pujitha 0600670090020 - - -
19 SRI ANJANEYA SHG 0600670090027 - - -
20 Kanakadurga II 0600670090028 - - -
21 Swatch Bharath 0600670090029 - - -
22 KRUNA 0600670100062 - - -
23 SRIVANI SHG 0600670100065 - - -
24 Satya 0600670100066 - - -
25 Vijetha 0600670100067 - - -
26 Vanitha 0600670100068 - - -
27 Yessayya SHG 0600670100069 - - -
28 Mabu Subhani 0600670100070 - - -
29 VASANTHA SHG 0600670110012 - - -
30 Rupa 0600670120022 - - -
31 Kranthi 0600670120023 - - -
32 SRINAGASAI 0600670140032 - - -
33 ASWANI SHG 0600670140035 - - -
34 Pranathi 0600670140039 - - -
35 Adarsha 0600670150040 - - -
36 Sathvik 0600670150041 - - -
37 Bhavitha 0600670150042 - - -
38 Mythili 0600670150043 - - -
39 Hema Sri 0600670160034 - - -
40 SPANDANA 0600670170038 - - -
41 Mahalakshmi 0600670170040 - - -
42 Pavana Sai 0600670180044 - - -
43 Sri Sai Durga 0600670180048 - - -
44 Salomi 0600670200021 - - -
45 Sri Durga 0600670200022 - - -
46 SRI ARUNDHATHI SHG 0600670200027 - - -
47 Indra Keeladri 0600670210034 - - -
48 Shanmukhi 0600670210036 - - -
49 Vijayadurga 0600670210038 - - -
50 Mythri 0600670220025 - - -
51 RAJAYALAKSHMI SHG 0600670220026 - - -
52 Vijayalakshmi 0600670220033 - - -
53 Naga Sai 0600670220034 - - -
54 Mothertherissa 0600670220035 - - -
55 Santosh 0600670230015 - - -
56 Sri Vigneswara Sai 0600670230016 - - -
57 Manikanta 0600670230017 - - -
58 SRIPADMA 0600670230022 - - -
59 Sri Lakshmi Ganapathi 0600670230023 - - -
60 YAHOOVA 0600670240006 - - -
61 Lucky 0600670240008 - - -
62 SAIGANESH 0600670250018 - - -
63 SUGALI SHG 0600670250019 - - -
64 Sri Laxmi 0600670250020 - - -
65 Vara Lakshmi 0600670260056 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus