RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 PARDHU SHG 0600680020028 - - -
2 SRI SATYA DEVA MANIKANTA SHG 0600680040015 - - -
3 VIGNESWARA SAI SHG 0600680090029 - - -
4 AMMA SHG 0600680120041 - - -
5 CHAMANTHI SHG 0600680120042 - - -
6 VARASIDDHI PPS 0600680130050 - - -
7 SIVAPARVATHI PPS 0600680130051 - - -
8 SRI DEVI SHG 0600680130052 - - -
9 MRUDULA SHG 0600680130053 - - -
10 SRI VINAYAKA SHG 0600680160038 - - -
11 BISMILLA KHAZA PPS 0600680180037 - - -
12 SAI GAYATHRI PPS 0600680180038 - - -
13 FAREED BABA SHG 0600680200040 - - -
14 GRES SHG 0600680230028 - - -
15 PRIYA SHG 0600680240047 - - -
16 BABY SAROJINI SHG 0600680250023 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus