RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 Varshitha MAhila Podupu Sangam 0700420010070 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
2 Bismilaa Sss 0700420040050 - 31-03-2015 -
3 Sri Lakshmi Devi Swayam Sahayaka Sangam 0700420040063 31-03-2016 31-03-2015 31-03-2016
4 Venkata Tharun Teja Swayam Sahayaka Sangam 0700420040064 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
5 Mahima Swayam Sahyaka Sangam 0700420050099 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
6 SRI SAI BABA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420050456 31-03-2016 - 31-03-2016
7 AKSHAYA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420050457 31-03-2016 - 31-03-2016
8 Rasoolulla Swayam Sahayaka Sangam 0700420070555 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
9 NAZIMA MAHILA PODUPU SANGAM 0700420070558 31-03-2016 - -
10 Sri Siva Swayam Sahayaka Sangam 0700420080113 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
11 Sri Venkateswara Swayam Sahayaka Sangama 0700420090030 31-03-2016 31-03-2015 31-03-2016
12 Mohamad Swayam Sahayaka Sangam 0700420090031 31-03-2016 31-03-2015 31-03-2016
13 Allahu Swyama Sahayaka Sangam 0700420130041 31-03-2015 31-03-2015 31-03-2016
14 Devisri Swayam Sahayaka Sangam 0700420130042 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
15 BISMILLA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420130044 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
16 AMINULLA MALIK SWAYAM SAHYAKA SANGAM 0700420130050 - 31-03-2016 31-03-2016
17 REVATHI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420140518 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
18 SRI RAMA SWAYAM SAHYAKA SANGAM 0700420140520 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
19 KUNDANA SRI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420150013 - 31-03-2016 31-03-2016
20 Sravanthi Swasakthi Sangam 0700420180037 31-03-2016 31-03-2015 31-03-2016
21 SARASWATHI MAHILA PODUPU SANGAM 0700420190009 - 31-03-2016 31-03-2016
22 Sai Baba Swayam Sahyaka Sangam 0700420230317 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
23 BADRAVATHI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420240021 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
24 DURGA BHANI MAHILAPODUPUSANGAM 0700420240022 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
25 ANJANEYA SWAMY SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420260545 - 31-03-2016 31-03-2016
26 Hari Prasanna Mahila Podupu Sangam 0700420290548 31-03-2016 31-03-2015 31-03-2016
27 BUDDA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420290550 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
28 SRI LAKSHMI BRAMARAMBA SWASAKTHI SANGAM 0700420290551 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
29 AKSHAYA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420300025 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
30 Tina Swayam Sahayaka Sangam 0700420320007 31-03-2016 31-03-2015 31-03-2016
31 Stuthi Swayam Sahayaka Sangam 0700420330549 31-03-2016 31-03-2015 31-03-2016
32 GANESH SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420350062 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
33 SARASWATHI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420350063 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
34 ELIAZER SELF HELP GROUP 0700420370004 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
35 SARASWATHI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420370005 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
36 BISMILLA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420380391 31-03-2016 31-03-2015 31-03-2016
37 Jai Hanuman Swayam Sahayaka Sangam 0700420440506 31-03-2016 31-03-2015 -
38 SWACHA BHARAT SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420440508 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
39 KAVYASRI SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 0700420440509 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
40 Sri Maha Lakshmi Mahila Podupu Sangam 0700429990566 31-03-2016 31-03-2015 31-03-2016
41 Jyothi Swayam Sahayaka Sangam 0700429990567 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
42 Uma Swayam Sahayaka Sangam 0700429990569 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016
43 MAHABU SUBHANI SWAYAM SANGAM 0700429990579 31-03-2016 31-03-2016 31-03-2016

Back to Top

Apycom jQuery Menus