RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 GOWTHAM 0900910010009 - - -
2 ANJANA DEVI 0900910050043 - - -
3 JAYASUDHA 0900910280096 - - -
4 GURUSAI 0900910290005 - - -
5 Sai ganesh 0900910300022 - - -
6 om shakthi 0900910330016 - - -
7 SAI KRISHNA 0900910340031 - - -
8 Sai Krishna Sangham 0900910340032 - - -
9 SRI LAKSHMI KUBERA 0900910360049 - - -
10 HANUMAN SAI 0900910390024 - - -
11 VEMALAMMA 0900910410048 - - -
12 VASHNAVI 0900910410055 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus