RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 Varalakshmi 1000170010011 09-12-2016 - -
2 Sri Sai SHG 1000170010012 - - -
3 Bismila SHG 1000170010013 - - -
4 NTR 1000170020026 09-12-2016 - -
5 Harika 1000170050627 - - -
6 Sri Balaji SHG 1000170050628 09-12-2016 - -
7 Sri Parameshwari SHG 1000170050629 - - -
8 Sri Venkateswara SHG 1000170070001 - - -
9 Om Shiva Shakthi 1000170100029 - - -
10 Bharkath SHG 1000170110026 - - -
11 Nethagi SHG 1000170120013 09-12-2016 - -
12 Sri Sai Ram SHG 1000170130014 - - -
13 Dhakshina Murthy SHG 1000170130015 - - -
14 Sadhana SHG 1000170130016 - - -
15 Shakthi Ghanapathi SHG 1000170130017 - - -
16 Bala Murugan SHG 1000170130018 - - -
17 Prasanna Vinayaka SHG 1000170140002 - - -
18 Siddhi Vinayaka SHG 1000170140003 - - -
19 Vijaya Durga SHG 1000170150002 - - -
20 Jayalakshmi SHG 1000170150003 - - -
21 Dhariya Lakshmi SHG 1000170150004 - - -
22 Krishna SHG 1000170150005 - - -
23 Osuramma SHG 1000170170031 - - -
24 Veera Anjaneyar SHG 1000170170032 - - -
25 Gnanammal SHG 1000170170033 - - -
26 Osuramma SHG 1000170170034 - - -
27 Sri Krishna SHG 1000170170035 - - -
28 Yuvasakthi SHG 1000170170036 - - -
29 Marnadh SHG 1000170170037 - - -
30 Srinivasa SHG 1000170170038 - - -
31 Sri Ganapathi SHG 1000170170039 - - -
32 Sai Baba SHG 1000170180039 09-12-2016 - -
33 Siva Sakthi 1000170180040 09-12-2016 - -
34 Sri Sai Ram SHG 1000170180041 09-12-2016 - -
35 Sri Lakshmi SHG 1000170180042 - - -
36 Adharsha SHG 1000170190026 09-12-2016 - -
37 Jesus SHG 1000170190027 09-12-2016 - -
38 Chengalamma 1000170200679 - - -
39 Srinivasa 1000170200680 - - -
40 Sri Vyshnavi 1000170200681 - - -
41 Nageswari 1000170200687 - - -
42 Sri Raman 1000170200688 - - -
43 Sri Venkateswara 1000170200689 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus