RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 VAHICHA 1000190010382 - - -
2 VIJAYAGANAPATHI SHG 1000190010383 - - -
3 MILADH NABI SHG 1000190010384 - - -
4 Sri Sholapur Devi SHG 1000190010385 - - -
5 ARSHIYA SHG 1000190010386 - - -
6 HASEENA MAHILA SANGHAM 1000190020058 - - -
7 SHARIYATH SHG 1000190020066 - - -
8 OM SAKTHI SHG 1000190040419 - - -
9 SUBRAMANYASWAMY 1000190040423 - - -
10 SRI PURNA PUSHKALA SHG 1000190040424 - - -
11 SREE VAIBHAVA LAKSHMI SHG 1000190040432 - - -
12 SRI AMARAVATHI SHG 1000190040433 - - -
13 Pharshiyath shg 1000190040434 - - -
14 MURASHA SHG 1000190040435 - - -
15 VIRUPAKSHAMMA 1000190060436 - - -
16 SANA SHG 1000190060437 - - -
17 AKANKSHA SHG 1000190060439 - - -
18 MARSHA ALLAH 1000190060440 - - -
19 SRI ANJANEYA SHG 1000190060441 - - -
20 MARUTHI SHG 1000190060442 - - -
21 HYDER VALI SHG 1000190060443 - - -
22 SRI ANJANEYA 1000190070290 - - -
23 VIRUPAKSHI MAREMMA 1000190070291 - - -
24 SAKTHI SHG 1000190070292 - - -
25 SRI GANAPATHI SHG 1000190090032 - - -
26 SRI LAKSHMI SHG 1000190090033 - - -
27 BHUVANESWARI SHG 1000190110404 - - -
28 MALIK SHG 1000190110405 - - -
29 SRI LAKSHMI VENKATADRI 1000190160021 - - -
30 SRI SAI VENKATA SHG 1000190170431 - - -
31 B N R SHG 1000190170432 - - -
32 SIVA SAI SHG 1000190180053 - - -
33 SADGURU SAI SHG 1000190180056 - - -
34 BISMILLA MAHILA PODUPU SANGHAM 1000190190051 - - -
35 DRAKSHAYANI SGB 1000190190052 - - -
36 KANAKADURGA SHG 1000190190053 - - -
37 ROSHAN SHG 1000190210032 - - -
38 ALLA BISMILLA SHG 1000190250008 - - -
39 YASEEN SHG 1000190270368 - - -
40 MASHA ALLAH SHG 1000190270370 - - -
41 MADEENA MAHILA PODUPU SANGAM 1000190270371 - - -
42 YARAB SHG 1000190270372 - - -
43 HIDHAYATH SHG 1000190270373 - - -
44 BISMILLA MS 1000190280049 - - -
45 MOHID SHG 1000190280053 - - -
46 SIVA SAI SHG 1000190310006 - - -
47 NADIVEEDHI GANGAMMA SHG 1000190310007 - - -
48 VENKATESWARA SHG 1000190310010 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus