RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 MALLIKA SHG 1100480010023 - - -
2 Lakshmi mahila shg 1100480010026 - - -
3 Srimanjunatha shg 1100480020030 - - -
4 Lakshmi Prasanna Shg 1100480020032 - - -
5 Siri Shg 1100480020034 - - -
6 Mahendravarma shg 1100480020035 - - -
7 Makka Shg 1100480070091 - - -
8 Rupa shg 1100480090073 - - -
9 vennala swayam sahayaka sangam 1100480090076 - - -
10 SUMATHI SHG 1100480100007 - - -
11 Shridi sai shg 1100480110058 - - -
12 OmSai Shg 1100480110059 - - -
13 Bharathi SHG 1100480110060 - - -
14 Vinitha SHG 1100480120087 - - -
15 YOGITA SHG 1100480120096 - - -
16 HARSHA SHG 1100480130046 - - -
17 Rohith shg 1100480210356 - - -
18 Motherterisa ahg 1100480210357 - - -
19 Honey shg 1100480220029 - - -
20 Jagruthi shg 1100480220032 - - -
21 Sai SHG 1100480240114 - - -
22 LAKSHMI SAI SHG 1100480240115 - - -
23 Sreelakshmi SHG 1100480240116 - - -
24 Sri lakshmi Narasimha shg 1100480240125 - - -
25 Aksara 1100480250080 - - -
26 Ranganayakula swamy shg 1100480250086 - - -
27 Sunkula Parameswari shg 1100480250087 - - -
28 Varrasiddivinayaka SHG 1100480250089 - - -
29 Lakshmidevi shg 1100480250091 - - -
30 Niyamath shg 1100480250098 - - -
31 Appaswami 1100480260016 - - -
32 Babafakruddin shg 1100489990052 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus