RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 Gulab shg 1100500020051 - - -
2 Sana SHG 1100500020053 - - -
3 Akshara SHG 1100500020054 - - -
4 GANGA SHG 1100500020055 - - -
5 KHAYUM SHG 1100500020056 - - -
6 ISHA SHG 1100500020057 - - -
7 MAHABOOBSUBAHANI SHG 1100500030037 - - -
8 CHANDINI SHG 1100500030038 - - -
9 Noorjahan SHG 1100500040042 - - -
10 Noor Mahammad SHG 1100500040043 - - -
11 syed shavalli SHG 1100500040044 - - -
12 MASHA ALLA SHG 1100500040045 - - -
13 Ammaji SHG 1100500050041 - - -
14 YA KARIM SHG 1100500060019 - - -
15 MACCA SHG 1100500060020 - - -
16 Almadath SHG 1100500070023 - - -
17 Mahammed Kalam SHG 1100500080022 - - -
18 Anjum SHG 1100500080023 - - -
19 Subhahanulla SHG 1100500100064 - - -
20 Adhi SHG 1100500100065 - - -
21 Star SHG 1100500100069 - - -
22 Yaseen SHG 1100500100070 - - -
23 MADHURI SHG 1100500100071 - - -
24 SAFA SHG 1100500100074 - - -
25 Venkateswara SHG 1100500110039 - - -
26 Suhana SHG 1100500110040 - - -
27 Alrakha SHG 1100500110041 - - -
28 Al Rahim SHG 1100500110042 - - -
29 Moulali SHG 1100500110043 - - -
30 SRI DEVI 1100500120039 - - -
31 Azhmeeria SHG 1100500130044 - - -
32 Siva Parvathi shg 1100500130045 - - -
33 Saibaba shg 1100500130046 - - -
34 Siva Sai SHG 1100500150046 - - -
35 Uma SHG 1100500160061 - - -
36 Annapurna SHG 1100500160062 - - -
37 Saraswathi SHG 1100500160063 - - -
38 Sri Durga SHG 1100500160064 - - -
39 Sai SHG 1100500160067 - - -
40 Sri Lakshmidevi shg 1100500160070 - - -
41 Lakki SHG 1100500160072 - - -
42 Vijaya Durgamma SHG 1100500160073 - - -
43 Vasundara SHG 1100500190031 - - -
44 Alla SHG 1100500190032 - - -
45 Shanthi SHG 1100500190034 - - -
46 Mallamma SHG 1100500190035 - - -
47 Roja SHG 1100500190036 - - -
48 Subhodaya SHG 1100500190037 - - -
49 Jaya Sai SHG 1100500210049 - - -
50 Makka Madeena SHG 1100500210050 - - -
51 MEGHANA SHG 1100500210051 - - -
52 Om Sairam SHG 1100500220061 - - -
53 Vennela SHG 1100500220062 - - -
54 Varalakshmi SHG 1100500220063 - - -
55 Sri Sai Manjunadha SHG 1100500220064 - - -
56 Sri Lakshmi Ganapathi SHG 1100500220065 - - -
57 Mahalakshmi SHG 1100500220066 - - -
58 Sri Bhairava Swami SHG 1100500250069 - - -
59 Mahammad SHG 1100500260070 - - -
60 Geetanjali SHG 1100500260071 - - -
61 Rayal SHG 1100500260072 - - -
62 Mabu Subhahani SHG 1100500260073 - - -
63 Subahanulla SHG 1100500260074 - - -
64 Mahaboob Subahani SHG 1100500270049 - - -
65 NIKHIL SHG 1100500270050 - - -
66 Shanmuka SHG 1100500290007 - - -
67 BADRI SHG 1100500290008 - - -
68 Sri Anjaneya SHG 1100500290009 - - -
69 Meenakshi SHG 1100500300027 - - -
70 Yasin SHG 1100500300028 - - -
71 Khaja Garibun Navaz SHG 1100500300029 - - -
72 MADEENA SHG 1100500300030 - - -
73 PEERANEPEER SHG 1100500300031 - - -
74 MD Affan SHG 1100500300032 - - -
75 ALEEM SHG 1100500300033 - - -
76 BISMILLA SHG 1100500300034 - - -
77 Rahamath SHG 1100500330031 - - -
78 Allahu Akbar SHG 1100500330032 - - -
79 Mallika SHG 1100500330033 - - -
80 Asara SHG 1100500330034 - - -
81 KHUSHI SHG 1100500330035 - - -
82 GOUSEPAK SHG 1100500330036 - - -
83 Vyshnavi SHG 1100500360047 - - -
84 Veerabadhra SHG 1100500360048 - - -
85 Ravali SHG 1100500360049 - - -
86 S Ramaiah SHG 1100500360050 - - -
87 Shiridi Baba SHG 1100500360051 - - -
88 Karthik SHG 1100500360052 - - -
89 Sri Ganga SHG 1100500370013 - - -
90 Byula SHG 1100500370014 - - -
91 Mubarak SHG 1100500370015 - - -
92 Sri Venkateswara SHG 1100500370016 - - -
93 Sameer SHG 1100500380071 - - -
94 SAKHIBA SHG 1100500380072 - - -
95 All Ameen SHG 1100500390006 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus