RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 DASTAGIRI SWAMY 1101910030046 - - -
2 SADHIYA SHG 1101910030047 - - -
3 GOMATHA SHG 1101910050030 - - -
4 YESUKRISTU SHG 1101910070041 - - -
5 MOKSHITHA SWAYAM SAHAYAKA SANGAM 1101910070043 - - -
6 VASUDHA 1101910090092 - - -
7 SREE VANI SHG 1101910090094 - - -
8 SREE LAKSHMI VENKATESWARA SHG 1101910090095 - - -
9 OMKAR SHG 1101910130002 - - -
10 BILVA PATRAM 1101910130003 - - -
11 CHANDAMAMA SHG 1101910140079 - - -
12 MADHUPRIAYA SHG 1101910140080 - - -
13 SAIBABA SHG 1101910140082 - - -
14 MASA ALLA SHG 1101910140084 - - -
15 RISHITHA SHG 1101910140085 - - -
16 GRASE SHG 1101910140086 - - -
17 LAKSHMI SHG 1101910190035 - - -

Back to Top

Apycom jQuery Menus