RO /RF RECEIVED SHGs REPORT
S.No SHG Name SHG Code RF (Rs.10000) Received RO - Phase I (Rs.5000) RO - Phase II (Rs.5000)
1 suchithra 1300730020150 26-08-2016 14-08-2015 -
2 Bharathamatha Swasakthi Sangam 1300730020151 26-08-2016 14-08-2015 -
3 SRI SUNKULAMMA DEVI SWASHAKTHI SANGAM 1300730020153 26-08-2016 14-08-2015 -
4 Sri Lakshmi Prasanna Swasakthi Sangham 1300730020154 26-08-2016 14-08-2015 -
5 Umadevi Swashakthi Sangam 1300730020155 26-08-2016 14-08-2015 -
6 SRI LAKSHMI VENKATESWARA SHG 1300730020156 26-08-2016 14-08-2015 -
7 Madeena Swasakthi Sangham 1300730020157 26-08-2016 14-08-2015 -
8 GANDHI SWASHAKTHI SANGAM 1300730020158 26-08-2016 14-08-2015 -
9 Roja Swashakthi Sangam 1300730020159 26-08-2016 06-09-2016 -
10 Bhavani Swasakthi Sangham 1300730030402 26-08-2016 26-11-2015 -
11 Karishma Swasakthi Sangam 1300730030404 26-08-2016 26-11-2015 -
12 SREE 1300730030411 26-08-2016 27-11-2015 -
13 Niharika 1300730030413 26-08-2016 06-09-2016 -
14 Baba Swasakthi Sangam 1300730040059 26-08-2016 21-08-2015 -
15 ALINA SWASAKTHI SANGAM 1300730040063 26-08-2016 06-09-2016 -
16 Neelufar SHG 1300730060328 26-08-2016 14-11-2015 -
17 Maimunni SHG 1300730080388 26-08-2016 06-09-2016 -
18 SAMEENA SHG 1300730080389 26-08-2016 26-11-2015 -
19 Shaikshavali Swasakthi Sangam 1300730080390 26-08-2016 26-11-2015 -
20 Mastan Baba SHG 1300730080392 26-08-2016 26-11-2015 -
21 Ikra SHG 1300730080393 26-08-2016 26-11-2015 -
22 ALHANDU 1300730080399 26-08-2016 26-11-2015 -
23 MABUSUBHANI SWASAKTHI SANGAM 1300730080401 26-08-2016 06-09-2016 -
24 MAHEK SHG 1300730090333 26-08-2016 06-09-2016 -
25 BISMILLA SWASHEKTHI SANGAM 1300730090334 26-08-2016 06-09-2016 -
26 AKSANA SHG 1300730100018 26-08-2016 21-08-2015 -
27 Tahaseen 1300730100019 26-08-2016 06-09-2016 -
28 VIJAYA LAKSHMI SHG 1300730120035 26-08-2016 14-08-2015 -
29 THIRUMALA SAI SHG 1300730120036 26-08-2016 14-08-2015 -
30 Yaseen PLG 1300730120037 26-08-2016 06-09-2016 -
31 Om Sai Swasakthi Sangam 1300730130016 26-08-2016 06-09-2016 -
32 ELAHI SWASAKTHI SANGAM 1300730140266 26-08-2016 14-08-2015 -
33 ROOHI SHG 1300730140269 26-08-2016 26-11-2015 -
34 Sri Lakshmi Swasakthi Sangam 1300730140271 26-08-2016 26-11-2015 -
35 Hasin Swasakthi Sangam 1300730140272 26-08-2016 06-09-2016 -
36 Ayan Swasakthi Sangam 1300730140273 26-08-2016 06-09-2016 -
37 Sony Swasakthi Sangam 1300730140274 26-08-2016 06-09-2016 -
38 LAKSHMI NARASIMHA SWASAKTHI SANGAM 1300730150032 26-08-2016 06-09-2016 -
39 Sri Jagajjanani Podupu Lakshmi Group 1300730150033 26-08-2016 21-08-2015 -
40 Sahara Swasakthi Sangam 1300730150034 26-08-2016 21-08-2015 -
41 Thanveen Swasakthi Sangam 1300730150035 26-08-2016 21-08-2015 -
42 Maseera Mehak SHG 1300730150036 26-08-2016 21-08-2015 -
43 Meera Swasakthi Sangam 1300730150040 26-08-2016 06-09-2016 -
44 All Madina Swasakthi Sangam 1300730170119 26-08-2016 14-08-2015 -
45 GINDESHAMADHARVALI SHG 1300730170122 26-08-2016 14-08-2015 -
46 NAFISA SWASAKTHI SANGAM 1300730170126 26-08-2016 06-09-2016 -
47 Priyanka SHG 1300730170127 26-08-2016 06-09-2016 -
48 ALLAHU SHG 1300730170128 26-08-2016 06-09-2016 -
49 Nusrath Swasakthi Sangam 1300730170129 26-08-2016 06-09-2016 -
50 Yaseer SHG 1300730170130 26-08-2016 06-09-2016 -
51 Allep 1300730170131 26-08-2016 06-09-2016 -
52 Nandini Swashakthi Sangam 1300730180061 26-08-2016 26-11-2015 -
53 SIVAGANGA SWASAKTHI SANGAM 1300730180065 26-08-2016 26-11-2015 -
54 Rupa Swsshakthi Sangam 1300730180066 26-08-2016 26-11-2015 -
55 Jagajjanani SHG 1300730180067 26-08-2016 26-11-2015 -
56 Chowdeswari Swasakthi Sangam 1300730180068 26-08-2016 06-09-2016 -
57 SRI SRINIVASA SWASAKTHI SANGAM 1300730200204 26-08-2016 26-11-2015 -
58 Sony Swasakthi Sangham 1300730200205 26-08-2016 26-11-2015 -
59 Chaitanya Swashakthi Sangam 1300730200208 26-08-2016 06-09-2016 -
60 PARAMESWARA SWASAKTHI SANGAM 1300730200209 26-08-2016 06-09-2016 -
61 GOUSIYA SWASAKTHI SANGAM 1300730200210 26-08-2016 06-09-2016 -
62 Mabusubhani SHG 1300730220397 26-08-2016 06-09-2016 -
63 Munni SHG 1300730220398 26-08-2016 06-09-2016 -
64 MAHABOOB SUBHANI 1300730220401 26-08-2016 06-09-2016 -
65 HUSSAIN ALAM SWASHEKTHI SANGAM 1300730220402 26-08-2016 06-09-2016 -
66 SREE VASAVI 1300730220403 26-08-2016 06-09-2016 -
67 Jayalakshmi plg 1300730220405 26-08-2016 06-09-2016 -
68 Sri Sai Kalikamba Swashakthi Sangam 1300730220406 26-08-2016 06-09-2016 -
69 Lakshmi Keerthana Swasakthi Sangam 1300730220407 26-08-2016 06-09-2016 -
70 Ganesh SHG 1300730230025 26-08-2016 26-11-2015 -
71 Mohammad SHG 1300730230026 26-08-2016 26-11-2015 -
72 Thulasi II Swawsakthi Sangham 1300730230027 26-08-2016 26-11-2015 -
73 Sree Sai Swasakthi Sangham 1300730230028 26-08-2016 26-11-2015 -
74 Shahensha Vali Swasakthi Sangam 1300730230030 26-08-2016 26-11-2015 -
75 Mujamil shg 1300730230031 26-08-2016 06-09-2016 -
76 Vishnu Priya 1300730240038 26-08-2016 21-08-2015 -
77 Navya Swasakthi Sangam 1300730240039 26-08-2016 26-11-2015 -
78 Afthab Swasakthi Sangam 1300730250070 26-08-2016 26-11-2015 -
79 Afrida Swasakthi Sangham 1300730260318 26-08-2016 21-08-2015 -
80 Nissi Swasakthi Sangam 1300730270078 26-08-2016 26-11-2015 -
81 Krupa Swashakthi Sangam 1300730270079 26-08-2016 26-11-2015 -
82 Swaroopa Swasakthi Sangam 1300730270080 26-08-2016 26-11-2015 -
83 siri swasakthi sangam 1300730270081 26-08-2016 06-09-2016 -
84 Suhana swasakthi sangham 1300730270082 26-08-2016 06-09-2016 -
85 Rupa Swashakthi Sangam 1300730270083 26-08-2016 06-09-2016 -
86 NAGARANI SWASHAKTHI SANGAM 1300730280111 26-08-2016 06-09-2016 -
87 Hassena Swasakthi Sangam 1300730290013 26-08-2016 14-08-2015 -
88 SNEHA SHG 1300730290014 26-08-2016 14-08-2015 -
89 Sadiya Swashakti Podupu Sangam 1300730300050 26-08-2016 26-11-2015 -
90 Lavanya Swasakthi Sangam 1300730300051 26-08-2016 26-11-2015 -
91 Janani Swasakthi Sangam 1300730300052 26-08-2016 26-11-2015 -
92 DHANA LAKSHMI SHG 1300730300053 26-08-2016 26-11-2015 -
93 jahnavi shg 1300730300055 26-08-2016 06-09-2016 -
94 baba shg 1300730300056 26-08-2016 06-09-2016 -
95 Sri Venkateswara Swasakthi Sangam 1300730300057 26-08-2016 06-09-2016 -
96 Mani Swasakthi SAngam 1300730310041 26-08-2016 06-09-2016 -
97 Mani SHG 1300730310042 26-08-2016 06-09-2016 -
98 Noor Swasakthi Sangam 1300730330039 26-08-2016 06-09-2016 -
99 Sravathi SHG 1300730340017 26-08-2016 26-11-2015 -
100 HARIKA 1300730340018 26-08-2016 26-11-2015 -
101 DEEKSHITHA SSS SHG 1300730350022 26-08-2016 26-11-2015 -
102 VISHNU SAI 1300730350025 26-08-2016 06-09-2016 -
103 sri hanuman 1300730350026 26-08-2016 07-09-2016 -
104 MAHALAKSHMI 1300730350027 26-08-2016 06-09-2016 -
105 Lakshmi shg 1300730350028 26-08-2016 06-09-2016 -
106 BISMILLAH SELF HELP GROUP 1300730350029 26-08-2016 06-09-2016 -
107 KHAJAVALLI 1300730360349 26-08-2016 06-09-2016 -
108 Maddilety Swamy SHG 1300730360350 26-08-2016 06-09-2016 -
109 Nizamuddin Swashakthi Sangham 1300730360351 26-08-2016 06-09-2016 -
110 Gokari Saheb Swasakthi Sangham 1300730360352 26-08-2016 06-09-2016 -
111 SUHANA PODUPU SANGAM 1300730370054 26-08-2016 26-11-2015 -
112 Allahuakbar Swasakthi Sangham 1300730370055 26-08-2016 26-11-2015 -
113 Nilofar Swayam Sakthi Sangam 1300730370056 26-08-2016 26-11-2015 -
114 Bharathi Swasakthi Sangam Sadiq Nagar 1300730370058 26-08-2016 06-09-2016 -
115 SREE ANJANEYA SHG 1300730380019 26-08-2016 26-11-2015 -
116 HUSAIN SHG 1300730380020 27-08-2016 26-11-2015 -
117 Stuthi SHG 1300730390051 26-08-2016 26-11-2015 -
118 Indira SHG 1300730390052 26-08-2016 26-11-2015 -
119 Shasma Swasakthi Sangam 1300730390054 26-08-2016 06-09-2016 -
120 DHANALAKSHMI SWASAKTHI SANGAM 1300730400016 26-08-2016 14-08-2015 -
121 NASIROOLLA SHG 1300730410107 26-08-2016 26-11-2015 -
122 Jyoshna Priya SHG 1300730410108 26-08-2016 06-09-2016 -
123 PAVAN SWASAKTHI SANGAM 1300730420015 26-08-2016 26-11-2015 -
124 GAFARIYA SWASAKTHI SANGAM 1300730430016 26-08-2016 06-09-2016 -
125 NOORANI SWASAKTHI SANGAM 1300730440051 26-08-2016 26-11-2015 -
126 MOUNIKA SWASAKTHI SANGAM 1300730440052 26-08-2016 26-11-2015 -
127 MOULANAA SWASAKTHI SANGAM 1300730440053 26-08-2016 26-11-2015 -
128 Mahitha Swasakthi Sangham 1300730440054 26-08-2016 26-11-2015 -
129 Kavya Swashakthi Sangam 1300730440055 26-08-2016 06-09-2016 -
130 Sree Rama SHG 1300730440056 26-08-2016 06-09-2016 -
131 SHIRIDI SAI PODUPU LAXMI GROUP 1300730450041 26-08-2016 26-11-2015 -
132 AMEEN 1300730450045 26-08-2016 26-11-2015 -
133 SUBHAN 1300730450046 26-08-2016 26-11-2015 -
134 RADHA KRISHNA 1300730450047 26-08-2016 26-11-2015 -
135 Sri Sri Venkateswara Swasakthi Sangam 1300730450048 26-08-2016 26-11-2015 -
136 LAKSHMI JOSHITHA SHG 1300730450049 26-08-2016 26-11-2015 -
137 LAKSHMI VENKATA SAI SHG 1300730450050 26-08-2016 26-11-2015 -
138 RAJA RAJESWARI SHG 1300730450051 26-08-2016 26-11-2015 -
139 Jagajjanani Swasakthi Sangam 1300730450052 26-08-2016 26-11-2015 -
140 DADA KHALANDAR SHG 1300730460091 26-08-2016 26-11-2015 -
141 SRI DURGA 1300730460094 26-08-2016 26-11-2015 -
142 Akshaya Swashakthi Sangham Saibaba Nagar 1300730460096 26-08-2016 06-09-2016 -
143 Maha Lakshmi Swasakthi Sangam 1300730460097 26-08-2016 06-09-2016 -
144 Luthiya SHG 1300730480076 26-08-2016 06-09-2016 -
145 Sai Harshini SHG 1300730490037 26-08-2016 06-09-2016 -
146 Rashmitha Swasakthi Sangam Bogguline 1300730510038 26-08-2016 14-08-2015 -
147 Durga Bhavani Swasakthi Sangam 1300730520032 26-08-2016 26-11-2015 -
148 Om Sairam Podupu Lakshmi Group 1300730530085 26-08-2016 26-11-2015 -
149 SNEHA SHG 1300730540061 26-08-2016 26-11-2015 -
150 SAI ROOPA SHG 1300730540062 26-08-2016 26-11-2015 -
151 DHANALAKSHMI SHG 1300730540063 26-08-2016 26-11-2015 -
152 ALLAHU SWASAKTHI SANGAM 1300730540065 26-08-2016 26-11-2015 -
153 GANESH SWASAKTHI SANGAM 1300730560025 26-08-2016 26-11-2015 -
154 SHAIKSHAVALI SHG 1300730560026 26-08-2016 26-11-2015 -
155 Sana Dwacra Group 1300730560027 26-08-2016 26-11-2015 -
156 ARSHAD SWASHAKTHI SANGAM 1300730560028 26-08-2016 26-11-2015 -
157 Malleswari Swasakthi Sangam 1300730560030 26-08-2016 06-09-2016 -
158 venkata sai ram shg 1300730570082 26-08-2016 26-11-2015 -
159 Renuka Yellamma Swasakthi Sangam 1300730570083 26-08-2016 06-09-2016 -
160 SRI LAKSHMI VENKATESWARA SHG 1300730580045 26-08-2016 26-11-2015 -
161 Bharathi Swasakthi Sangam 1300730580046 26-08-2016 26-11-2015 -
162 Lakshmi Swayam Sahayaka Sangham 1300730590063 26-08-2016 26-11-2015 -
163 KOUSAR SWASAKTHI SANGAM 1300730590064 26-08-2016 26-11-2015 -
164 Sneha Swayam Sahayaka Sangham 1300730590066 26-08-2016 26-11-2015 -
165 Bharathi Swayam Sahayaka Sangham 1300730590067 26-08-2016 26-11-2015 -
166 Anjali SHG 1300730590068 26-08-2016 06-09-2016 -
167 Allahu Akbar SHG NM Nagar 1300730600339 26-08-2016 06-09-2016 -
168 RASULILLA SHG 1300730610295 26-08-2016 26-11-2015 -
169 SREE SAI SWAYAM SWASAKTHI SANGAM 1300730620077 26-08-2016 06-09-2016 -
170 Mounika Swasakthi Sangam 1300730620078 26-08-2016 06-09-2016 -
171 MARY SWASHAKTI SANGAM 1300730620079 26-08-2016 06-09-2016 -
172 Ashwini Swashakthi Sangam 1300730620080 26-08-2016 06-09-2016 -
173 VARALAKSHMI SWASAHAKTHI SANGAM 1300730620081 26-08-2016 06-09-2016 -
174 Nabi Swashakthi Sangam 1300730620082 26-08-2016 06-09-2016 -
175 Naveen Swasakthi Sangam 1300730620083 26-08-2016 06-09-2016 -
176 Gnana Charitha SHG 1300730630027 26-08-2016 06-09-2016 -
177 GANGAMMA SHG 1300730650033 26-08-2016 26-11-2015 -
178 Dada Swashakthi Sangham 1300730650034 26-08-2016 26-11-2015 -
179 siri shg 1300730650035 26-08-2016 06-09-2016 -
180 Hemamani Swasakthi Sangam 1300730680049 26-08-2016 06-09-2016 -
181 Shanthi Swasakthi Sangam 1300730680050 26-08-2016 06-09-2016 -
182 Rani Swasakthi Sangam 1300730680051 26-08-2016 06-09-2016 -

Back to Top

Apycom jQuery Menus