TRAINING DETAIS UPDATE REPORT
S.No Batch code Date Start Time Training Type Photo - 1 Photo - 2 Photo - 3 Resource - 1 Resource - 2 No attended
1 122 2018-09-07 11:00 am SLF RPs cmm deepa mam co purnakumari 96
2 1102 2018-08-13 10:00 am SLF RPs P Nageswari R Jyothsna 40
3 1102 2018-08-03 10:00 am SLF RPs - P Nageswari R Jyothsna 40
4 969 2018-08-09 10:00 am SLF RPs M Indira Suseela T Deepa 60
5 374 2018-08-04 10:00 am SLF RPs Nagaraju G.Lakshmi 40
6 634 2018-08-04 10:00 am SLF RPs sk ahmad G LAKSHMI 40
7 638 2018-08-04 10:00 am SLF RPs Sd Ahmed G Lakshmi 40
8 1103 2018-08-04 10:00 am SLF RPs P Nageswari R jyothsna 40
9 1004 2018-08-04 10:00 am SLF RPs B Adinarayana T Deepa 60
10 968 2018-08-03 10:00 am SLF RPs M Indira Suseela T Deepa 60
11 633 2018-08-03 10:00 am SLF RPs sk ahmad G LAKSHMI 40
12 373 2018-08-03 10:00 am SLF RPs nagaraju G.Lakshmi 40
13 1002 2018-08-03 10:00 am SLF RPs B Adinarayana T Deepa 60
14 631 2018-08-02 10:00 am SLF RPs Sd Ahmed G Lakshmi 40
15 631 2018-08-01 10:00 am SLF RPs sk ahmad G LAKSHMI 40
16 372 2018-08-02 10:00 am SLF RPs Nagaraju indira 40
17 951 2018-08-02 10:00 am SLF RPs V Mary Nagaraju 40
18 1151 2018-08-02 10:00 am SLF RPs k koteswararao Md Arifa Sulthana 40
19 356 2018-08-02 10:00 am SLF RPs joshna bhudevi 40
20 352 2018-08-02 10:00 am SLF RPs - nagaraju G.Lakshmi 40
21 957 2018-08-02 10:00 am SLF RPs N Sarala Nagaraju 40
22 632 2018-08-02 10:00 am SLF RPs sk ahmad G LAKSHMI 40
23 963 2018-08-02 10:00 am SLF RPs K Sridevi Md Arifa Sulthana 60
24 1150 2018-08-01 10:00 am SLF RPs K koteswararao Md Arifa Sulthana 40
25 950 2018-08-01 10:00 am SLF RPs V Mary Md Arifa Sulthana 40
26 956 2018-08-01 10:00 am SLF RPs N Sarala Nagaraju 40
27 962 2018-08-01 10:00 am SLF RPs K Sridevi Md Arifa Sulthana 60
28 366 2018-08-01 10:00 am SLF RPs G Lakshmi indira 40
29 630 2018-08-01 10:00 am SLF RPs Sd Ahmed G Lakshmi 40
30 341 2018-08-01 10:00 am SLF RPs joshna BHUDEvi 40
31 325 2018-08-01 10:00 am SLF RPs nagaraju G.Lakshmi 40
32 371 2018-08-01 10:00 am SLF RPs Nagaraju indira 40
33 351 2018-08-01 10:00 am SLF RPs nagaraju G.Lakshmi 40
34 334 2018-07-31 10:00 am SLF RPs JOSHAN sasikala rani 40
35 331 2018-07-31 10:00 am SLF RPs JOSHAN b.asha latha 40
36 323 2018-07-31 10:00 am SLF RPs JOSHAN N.NAGAMANI 40
37 322 2018-07-30 10:00 am SLF RPs JOSHAN N.NAGAMANI 40
38 333 2018-07-30 10:00 am SLF RPs JOSHAN sasikala rani 40
39 330 2018-07-30 10:00 am SLF RPs JOSHAN b.asha latha 40

Back to Top

Apycom jQuery Menus